Reglement

 

 

Reglement Klenckeloop

 

Artikel 1: Definities

1.1  In dit reglement, Algemene voorwaarden, wordt verstaan onder:

  1. Evenement: De in enig jaar te houden hardloopwedstrijd in Oosterhesselen, gemeente Coevorden. Een hardloopwedstrijd op de weg over diverse afstanden met verschillende aanvangstijden aangeduid als Klenckeloop.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement op individuele basis.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
  4. Organisator: de rechtspersoon waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan. Coördinatoren/medewerkers en vrijwilligers, door de organisator ingeschakeld, gezamenlijk dan wel alleen, worden ook aangeduid als organisator.

1.2   Dit reglement is van toepassing op elke overeenkomst.

 

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor het evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.

2.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met het reglement.

2.3 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.

2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

2.5 Deelnemers die van de voorinschrijving gebruik gemaakt hebben, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, indien zij -om welke reden dan ook- van deelname afzien. Voor de voorinschrijvers die van het internet gebruik maken, gelden bovendien de aldaar vermelde regels.

2.6 De organisator behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Klenckeloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.

2.7 De organisator is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer het evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden. Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe datum worden vastgesteld: de eerstvolgende editie vindt dan een jaar later plaats.

2.8 Alle deelnemers aan de Klenckeloop dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

2.9 Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen evenals de looproute tijdens de Klenckeloop.

2.10 Op het 5 km en 10 km parcours gelden limiettijden (netto tijden). Vaststelling en handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de organisator en de politie.

2.11 Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de door de organisator vastgestelde limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet meer  aan de loop deel en dient op eigen gelegenheid naar de finish terug te keren. Na de ‘bezemfietser’ worden de verkeersmaatregelen opgeheven daarmee is hij/zij een reguliere verkeersdeelnemer.

2.12 De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan aan derden verstrekt worden voor mailings. Deelnemers die hiertegen schriftelijk of via internet bezwaar maken worden niet in het bestand opgenomen.

2.13 Reclame op de startnummers mag niet worden weg gevouwen of afgesneden en moet goed zichtbaar zijn. Deelnemers zijn verplicht het startnummer goed zichtbaar op de borst te dragen. Het is verboden om zonder startnummer mee te lopen. De deelnemer wordt verzocht eventuele medische gegevens aan de binnenzijde van het startnummer te vermelden.

2.14 Het is niet toegestaan voor een loper om zich te laten begeleiden door een fietser, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de organisator.

2.15 Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor promotionele doeleinden.

2.16 Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken, enzovoorts is niet toegestaan.

2.17 Het is niet toegestaan tijdens het evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

2.18 De organisator deelt de deelnemer aan de Klenckeloop in in categorieën

op basis van geslacht en leeftijd.

2.19 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 

Artikel 3: De uitslag    

3.1 De organisator stelt de finishtijd d.m.v een door de Atletiekunie gekwalificeerde jury vast, deze vaststelling is bindend.

3.2 Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinnering. Daarnaast zijn

binnen iedere categorie ereprijzen te behalen.

3.3 De uitslagen van de verschillende categorieën en de daaraan gebonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst (= bruto tijd) per categorie.

3.4 Deelnemers kunnen in beginsel alleen een prijs winnen die aan hun eigen leeftijdscategorie is verbonden. Eenzelfde prestatie kan dan ook niet in meerdere leeftijdsgroepen tot een prijs leiden. Heren- en damescategorieën zijn evenzo gescheiden. Ter illustratie: a. indien de snelste deelnemer van de loop in de categorie ‘45+’ valt, dan ontvangt hij/zij niet tevens een prijs in de categorie’35+’ of de categorie ‘algemeen’. b. Dames kunnen geen herenprijzen winnen en omgekeerd. Het aantal en soort prijzen wordt per categorie door de organisator bepaald. Speciale prijzen zijn er per afstand voor de snelste deelne(e)m(st)er uit Oosterhesselen.

3.5 Deelnemers kunnen met eenzelfde prestatie naast de prijs in hun leeftijdscategorie wel tevens specifiek aangeduide prijzen winnen, zoals de prijs voor de snelste Oosterhesseler enz.

3.6 Wanneer de organisator een verloting op startnummer organiseert, zullen de winnende startnummers na afloop van de Klenckeloop bekend worden gemaakt. De gewonnen prijs wordt afgegeven bij inname van het betreffende winnende startnummer.

3.7 De prijsuitreiking vindt plaats op dezelfde dag, vrijwel direct na de wedstrijd, aan de hand van de voorlopig vastgestelde uitslag. Prijzen worden niet nagestuurd naar winnende deelnemers die hun prijs niet in ontvangst nemen tijdens de prijsuitreiking. 

3.8 De definitieve uitslag wordt vastgesteld op de dag na de loop. De organisator behoudt zich het recht voor om eventuele fouten in de voorlopige uitslag te corrigeren bij de definitieve uitslag. 

3.9 De organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggegeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

3.10 Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het reglement. Een toegekende prijs moet aan de organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

 

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschied voor eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De deelnemer wordt erop gewezen dat deze accommodatie niet door de organisator bewaakt wordt. De organisatie is niet aansprakelijk voor bovengenoemde schades, tenzij deze schade direct gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van opgelopen persoonlijk letsel of overlijden.

3.2 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.

3.4 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.

3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.6 Het is deelnemers verboden schade toe te brengen aan de publieke ruimte. Zij respecteren andermans eigendommen en laten geen afval achter.

3.6 Sponsors van het evenement zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 4: Persoonsgegevens

4.1 De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand.

4.2 De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.

4.3 Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.

4.4 Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

 

Artikel 5: Geschillenregeling

5.1 Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

 

Artikel 6: Diskwalificatie

6.1 De organisator en de medische staf hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit reglement of zich ernstig onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

 

Artikel 7: Opvolgen instructies

7.1 Instructies van politie en organisator moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

 

Artikel 8: Verkeersregels

8.1 De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) zijn tijdens de Klenckeloop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in die situaties waarin aan de organisator ontheffing is verleend.

 

Artikel 9: Wedstrijdreglement

9.1 Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing, behoudens voorzover daarvan in dit reglement -deze algemene voorwaarden- niet wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement is te vinden op de website van de Atletiekunie, www.atletiekunie.nl